Plus de photos de yoga...

JYOTIS Accompagnement (https://www.jyotisaccompagnement.com)


Parva vajrasana


Supta padangusthasana.


Supta padangusthasana


Supta padangusthasana


Supta padangusthasana en latéral


Supta padangusthasana


Supta padangusthasana


Supta padangusthasana
en latéral


Supta padangusthasana en latéral


Supta padangusthasana
en torsion


adho mukha svanasana talons au mur


Utthita Trikonasana


Uttanasana simplifiée


Virabhadrasana II


Parivrtta trikonasana


Ardha chandrasana
avec brique


Ardha chandrasana


Parighasana phase I


Purvotasana


Salabhasana préparation


Makarasana préparation


Ustrasana


Ustrasana


Sirsassana
contre le mur


Eka pada sirsasana


Sirsasana


Eka pada sarvangasana


Eka pada
sarvangasana


Karnapidasana


Viparita karani


Baddha konasana en viparita karani


Savasana

 

Obtenir Adobe Flash Player